Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE OSOBOWYM PROWADZONYM PRZEZ ITER-TRANS Paweł Leśnikowski


PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU
§1

 1. Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie z art.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U.2000, Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz art. 18b ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125 poz. 874 z późn. zm.).
 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, wykonywanych taborem autobusowym ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
 2. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym
 • regularne przewozy autobusowe,
 • grupowe przewozy osób.
 1. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Użyte w regulaminie i stosowane na jego potrzeby określenia oznaczają:
 • przewóz zarobkowy – działalność gospodarczą polegającą na wykonywanym odpłatnie, na podstawie umowy, przewozie osób oraz ich rzeczy w regularnej komunikacji publicznej, w przewozach regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych,
 • komunikacja regularna – przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych, według uzgodnionego i podanego do wiadomości publicznej rozkładu jazdy autobusów, na podstawie stosownych licencji i zezwoleń,
 • przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich, tj. uczestników przewozu grupowego,
 • punkt odprawy – przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub grupy osób,
 • kurs autobusowy – połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku,
 • autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej niż 9 osób na miejscach dla pasażerów.


PRZEPISY OGÓLNE
§ 2

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów i z załącznika do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach.
 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie autobusowym osób wymaga spełnienia przez podróżnego, przed rozpoczęciem przewozu, warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu) lub udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego.
 3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
 4. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, tj. przez samo zajęcie miejsca w autobusie – nabiera mocy wiążącej, jeżeli podróżny spełni lub zobowiąże się do spełnienia warunku uiszczenia należności przewozowej, powiększonej o opłatę dodatkową za przejazd (przewóz bagażu) bez ważnego biletu.


§ 3


Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób (na zasadzie tzw. „najmu autobusu z kierowcą”), przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazjonalnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.) lub zorganizować przewozy regularne specjalne (pracownicze lub szkolne).


§4

 1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez Przewoźnika taryfa oraz właściwe akty prawne.
 2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych w siedzibie Przewoźnika lub u obsługi autobusu oraz w innych wymienionych w niniejszym regulaminie miejscach.


§5


Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:


a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,
b) klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
c) ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,
d) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.


§ 6

 1. Przewoźnik ponosi wobec podróżnego odpowiedzialność odszkodowawczą w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 2. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
 4. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
 5. W grupowych przewozach osób wykonywanych w regularnym przewozie osób, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych w ust. 2 i 3, a wobec organizatora w ust.1.
 6. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu cywilnego.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba ze rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika lub osoby u niego zatrudnionej.


§7


Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Przewoźnika z tytułu wyrządzonej szkody.


§8

 1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Przewoźnika i uprawnionego w postępowaniu sądowym (po wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwania), określają przepisy art. 75 ustawy Prawo przewozowe.
 2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo przewozowe tj. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266).


REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB
§9

 1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz należytą obsługę, zarówno w dworcowych punktach odprawy, jak też podczas przewozu taborem autobusowym.
 2. Przewoźnik ogłasza: we wszystkich punktach odprawy i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy – rozkład jazdy, określający przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej, we wszystkich punktach odprawy – informacje o cenach i warunkach sprzedaży biletów (także u obsługi autobusu), godzinach otwarcia punktów obsługi klientów oraz ważniejsze przepisy przewozowe i porządkowe.
 3. Przewoźnik może ustalić, że z wydzielonych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni, np. posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych.
 4. Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów w przewozie regularnym osób podaje się w rozkładzie jazdy oraz na przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów.


§10

 1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do ulgowego przejazdu i okazywać go na każde żądanie obsługi autobusu i osób upoważnionych do kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
 2. W bilecie na przejazd określa się nazwę Przewoźnika, wysokość należności za przejazd, relację lub strefę przejazdu, oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego w tym uprawnień do ulgowego przejazdu, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych także niezbędne dane osobowe pasażera.
 3. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
 4. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się.


§11

 1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu u kierowcy autobusu lub w kasie dworcowej jeżeli istnieje taka możliwość.
 2. Przy nabywaniu biletu ulgowego na przejazd podróżny jest zobowiązany do okazania bez wezwania dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego.
 3. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje się według kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby, uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.
 4. Przewoźnik może w razie potrzeby i w miarę możliwości wyznaczyć oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych. Warunki nabywania i korzystania z tych biletów określa taryfa.
 5. Płacąc za przejazd podróżny winien żądać wydania biletu –jeżeli nie został mu wydany oraz sprawdzić czy jest on zgodny z jego żądaniem.


§12

 1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo do:
  a) odbycia przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie;
  b) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
  – jednego dziecka w wieku podanym w taryfie, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca;
  – rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,
  – małych zwierząt (oprócz psa) i ptaków jeżeli nie wymagają dodatkowego miejsca w autobusie,
  – składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
  – składanego wózka dziecięcego,
  c) przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
  – rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego, oraz psa,
  – rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
 2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wysiąść na właściwym – wskazanym na bilecie- przystanku.


§13

 1. Miejsce zatrzymania się autobusu na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami (znak drogowy D-15) przystanki autobusowe.
 2. Nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.
 3. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
 4. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego podróżnego wyraźnie sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem.
 5. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach autobusowych określonych w rozkładzie jazdy.
 6. Żądanie zatrzymania autobusu między przystankami (ust. 5) uwzględnia się w zależności od zaistniałych okoliczności,, zwłaszcza, gdy podróżny zamierzający wsiąść do autobusu lub wysiąść z niego zalicza się do osób wymagających specjalnej opieki, a nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 7. Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych, kierowca winien zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.
 8. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca autobusu ma obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej.


§14

 1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez Przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 2. Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie Przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania) posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych oraz osobom z biletami jednorazowymi.
 3. Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.
 4. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, winien je natychmiast zwolnić dla osoby uprawnionej.
 5. W czasie jazdy podróżny winien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu.
 6. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
 7. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych lub używania środków odurzających przez podróżnych i obsługę.
 8. Przewoźnik może wprowadzić w niektórych typach autobusów zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.


§15

 1. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo, korzystając, w razie potrzeby, z pomocy organów porządkowych, usunąć z autobusu osoby:
  a) odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego,
  b) nieprzestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i niepodporządkowujące się wskazówkom personelu Przewoźnika,
  c) nietrzeźwe, zakłócające spokój podróżnych i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa,
  d) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla innych pasażerów, kierowcy.
 2. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt. b) – d), przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego z ich winy świadczenia przewozowego, po potrąceniu, tytułem odstępnego, części należności w wysokości 10%.
 3. Obsługa autobusu odmawia zabrania do przewozu większej liczby osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 4. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób, kierowca jest obowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach.


§16

 1. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy, Przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.
 2. Nie wymagają poświadczenie bilety całkowicie niewykorzystane zwrócone w kasie Przewoźnika przed rozpoczęciem przewozu.
 3. Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest cena niewykorzystanego biletu zwróconego w trybie reklamacji złożonej na piśmie Przewoźnikowi, po uprzednim poświadczeniu jego niewykorzystania.
 4. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje:
  a) przed rozpoczęciem przejazdu – uprawniony pracownik Przewoźnika w początkowym punkcie odprawy,
  b) po rozpoczęciu przejazdu (w razie częściowego niewykorzystania biletu) – obsługa autobusu.
 5. Należność za częściowo niewykorzystane bilety zwraca się wyłącznie na podstawie reklamacji pisemnej – poprzez kasę główną Przewoźnika.
 6. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:
  a) za bilety na przejazd jednorazowy:
  – w razie całkowitego niewykorzystania biletu – zapłaconą należność,
  – w razie częściowego niewykorzystania biletu – różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za wykonane świadczenie,
  b) za bilety na przejazd wielokrotny:
  – zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrotu dokonuje kasa biletowa),
  – należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności, w trybie pisemnej reklamacji.
 7. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy prawo przewozowe.
 8. Od zwracanych należności określonych w ust. 1-6, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy prawo przewozowe, przewoźnik potrąca 20% odstępnego.
 9. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika (np. przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu albo odwołania, bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) i nie skorzystał z przewozu zastępczego Przewoźnika.


§17

 1. Podróżny, u którego osoba upoważniona przez Przewoźnika do kontroli ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny niemogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, której wysokość określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. 2005, Nr 14, poz. 117) oraz taryfie za przewóz osób i bagażu obowiązującej u Przewoźnika.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku stwierdzenia, że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie albo zmianę trasy przejazdu autobusu.
 3. Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości, podpisze protokół z kontroli oraz przyjmie wezwanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przeciwnym razie osoba upoważniona do kontroli może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu w celu ustalenia jego tożsamości za pośrednictwem funkcjonariusza Policji lub innych organów, które mają, zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
 4. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, pracownik Przewoźnika lub osoba upoważniona do kontroli zatrzymuje dokument za pokwitowaniem i przekazuje go wraz z odpowiednim zawiadomieniem prokuratorowi lub Policji, powiadamiając jednocześnie wystawcę dokumentu. Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.


PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO
§ 18


Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.


§ 19

 1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż poręczny, które:
  a) nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,
  b) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,
  c) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
 3. Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nierozmieszczonych w sposób określony w ust. 2 pobiera się opłatę zgodną z taryfą stosowaną przez Przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy, a rzeczy umieszczone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę (wywieszkę) identyfikacyjną.
 4. Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę ustaloną zgodnie z obowiązującą taryfą (załącznik nr 1 do Regulaminu) u Przewoźnika. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać bez wezwania przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa. Opłata nie jest pobierana od psa przewodnika towarzyszącego osobie niewidomej.
 5. Dopuszcza się przewóz w autobusie, bez opłaty, małych zwierząt pokojowych i ptaków, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody. Przewóz zwierząt odbywa się w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu, który zapewnia podróżny
 6. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 7. W autobusie nie wolno przewozić:
  a) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu Przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
  b) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych lub pustych pojemników po ich przechowywaniu,
  c) nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje),
  d) żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w ust. 4 i 5
 8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.7), Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.
 9. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust.8), Przewoźnik natychmiast wzywa Policję celem jego usunięcia lub dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.
 10. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej. Osobie, która nie może go okazać, Przewoźnik wydaje bagaż tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.
 11. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.


GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB
§ 20

 1. Realizacja grupowego przewozu osób podlega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej przez organizatora przewozu odpowiednio przygotowanego autobusu, prowadzonego przez kierowcę będącego pracownikiem Przewoźnika.
 2. Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie – nie później niż przed planowanym wykonaniem danego zadania przewozowego.
 3. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę albo imię i nazwisko organizatora przewozu, jego adres, NIP, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 4. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
  a) rodzaju i wymaganej pojemności autobusu,
  b) czasu i miejsca podstawienia pojazdu,
  c) przewidywanego czasu trwania usługi,
  d) przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów,
  e) wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
  f) innych kwestii, które strony uznają za istotne.


§ 21

 1. Jeżeli Przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
 2. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego, Przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba że strony umówią się inaczej.


§22

 1. Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, związanych z realizacją usługi ale zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe pisemne dyspozycje i zlecenia organizatora, za które przysługuje Przewoźnikowi dodatkowa zapłata, jeżeli nie powoduje to naruszenia norm wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowcy.


§23


Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Najemca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej.


§ 24

 1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
 2. Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
 3. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
  1) datę sporządzenia reklamacji;
  2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego); 6) wykaz załączonych dokumentów;
  7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.